XLNT Sản xuất giấy/bột giấy -

XLNT Sản xuất giấy/bột giấy -

XLNT Sản xuất giấy/bột giấy -

XLNT Sản xuất giấy/bột giấy -

XLNT Sản xuất giấy/bột giấy -
XLNT Sản xuất giấy/bột giấy -
Hotline: Email: info@wasen.vn
XLNT Sản xuất giấy/bột giấy

Áp dụng công nghệ kỵ khí cải tiến, là thế hệ thứ ba của công nghệ UASB (kỵ khí dòng chảy ngược).