XLNT Nhà máy bia/NGK -

XLNT Nhà máy bia/NGK -

XLNT Nhà máy bia/NGK -

XLNT Nhà máy bia/NGK -

XLNT Nhà máy bia/NGK -
XLNT Nhà máy bia/NGK -
Hotline: Email: info@wasen.vn
XLNT Nhà máy bia/NGK

Xử lý nước thải Nhà máy sản xuất bia bằng công nghệ kỵ khí và hiếu khí cải tiến, kết hợp xử lý nâng cao nhằm đảm bảo nước thải sau xử lý ổn định, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT).